Skip to main content

Wstęp

PL
W świecie, w którym jednostka nie może decydować o bezsprzecznie ważnej sprawie, a technologia wydaje się zastępować ludzi, temat wyborów cyfrowych wydaje się być istotnie na czasie. Proponowane przez nas rozwiązanie to aplikacja do zdalnego głosowania na uniwersytetach oparta na technologii blockchain.

ENG
In a world where the individual cannot decide on important matter and technology seems to be replacing a man, the subject of digital elections seems to be a good one. The solution that we propose is a remote voting application for universities based on blockchain technology.

1. Problem / Rozwiązanie

PL
Demokracja powinna funkcjonować lepiej dzięki skutecznemu i bezpiecznemu rozwiązaniu do głosowania, nie tylko na szczeblu państwowym, ale także wśród jednostek akademickich.
Reasumując – naszą odpowiedzią na włączenie demokracji bezpośredniej na uniwersytetach jest aplikacja iVoting University, która umożliwia zdalne głosowanie w oparciu o technologię blockchain.


ENG
Democracy will function better with efficient and secure voting solution, not only at the state level, but among academic entities as well.
Our response to enable direct democracy in universities is the iVoting University app that allows remote voting based on blockchain technology.

2. Rynek

PL
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach naukowych lub dydaktycznych pracują w 645 jednostkach naukowych w Polsce. W naszym kraju jest 1,2 miliona studentów, a blisko 3/4 z nich to studenci uniwersytetów publicznych.

ENG
Academic teachers employed in scientific or teaching positions work in 645 research entities in Poland. There is a total of 1.2 million students in Poland and almost 3/4 of them are students of public universities.

3. Partnerzy

PL
Naszym głównym partnerem jest firma Carbonet.pl LLC, która dostarcza technologię blockchain protokołu VoteCastle już zaimplementowaną w aplikacjach iVoting i iVoting Business. Po stronie klienta chcielibyśmy nawiązać współpracę z SGH i innymi głównymi uczelniami w Warszawie.

ENG
Our main partner is the Carbonet.pl LLC that provides VoteCastle Protocol blockchain technology already implemented in iVoting and iVoting Business applications. On the client side we would like to establish cooperation with the Warsaw School of Economics and other main universities in Warsaw.

4. Konkurencja

PL
Proponowane rozwiązanie nie ma bezpośredniej konkurencji na rynku, biorąc pod uwagę, że jest to aplikacja mobilna i komputerowa używana do głosowania na uniwersytetach w oparciu o technologię blockchain.

ENG
The proposed solution does not have direct competition on the market, considering that it is mobile and pc application used for voting in universities based on a blockchain technology.

5. Ryzyko

PL
Potencjalne ryzyko i rozwiązania:

• Przesyłanie wielu kart do głosowania – uprawniony użytkownik staje się głosującym w bieżącym wydarzeniu, tworząc swój unikalny identyfikator zwany kluczem zdarzenia, który jest połączony z określonym wydarzeniem i ich cyfrowym identyfikatorem. Można go użyć tylko raz.
• Głosy dyskwalifikujące – górnicy podpisują poprawnie oddane głosy zapisane w blokach. Gdyby któryś z nich nie policzył właściwego głosu, byłby widoczny dla całej sieci i dlatego zostałby odrzucony na podstawie PoA.
• Brak anonimowości – Tor ukrywa adresy IP użytkowników, co powoduje anonimowość Komunikacja. Aby ukryć pochodzenie oddanych kart do głosowania Proces CoinJoin (powtarzany kilkadziesiąt) tworzy anonimowe karty głosowania początkowo na podstawie klucza zdarzenia.
• Manipulowanie wynikami – Blockchain rozsyła wyniki do całej społeczności. Rówieśnicy mogą weryfikować wyniki na żywo, tak jak pojawiają się w łańcuchu bloków.
• Reorganizacja łańcucha bloków – znacznik czasu bloków w określonym publicznym łańcuchu bloków (np. Bitcoin lub Ethereum) zapobiega reorganizacji.

ENG
Potential Risks and resolutions:

• Casting multiple ballots – Eligible user becomes a voter in the current event by creating their unique ID called event-key that is connected to specified event and their digital ID. It can be used only once.
• Disqualifying votes – Miners sign properly casted votes stored in blocks. If any of them have not counted proper vote it would have been visible to the whole network and thus rejected based on PoA.
• Lack of anonymity – Tor hides users’ IPs, thus resulting in anonymous communication. To hide origins of the casted ballots CoinJoin process (repeated dozen times) creates anonymized vote cards initially based on the event-key.
• Tampering with results – Blockchain distributes results to the whole community. Peers can verify results live as they appear in the blockchain.
• Reorganization of the blockchain – Timestamping of the blocks in specified public blockchain (e.g. Bitcoin or Ethereum) prevents reorganization.

6. Architecture

PL
Technologia zastosowana w aplikacji do wdrożenia proponowanego rozwiązania oparta jest na protokole VoteCastle Blockchain zaprojektowanym przez Crypto Investments Group LLC. Został on zastosowanym w aplikacji iVoting przez naszego partnera Carbonet.pl LLC.

ENG
Technology used to implement proposed solution is based around the VoteCastle Blockchain Protocol designed by Crypto Investments Group LLC, applied in iVoting application by our partner Carbonet.pl LLC.

7. Zarządzanie

PL
• AdminSys – najwyższy węzeł w systemie, tj. Władza uniwersytecka. Mianuje górników i organizatorów. Istotnie może tworzyć wydarzenia do głosowania na własnym koncie.
• Górnicy – Zatwierdzeni partnerzy, których rolą jest podpisywanie poprawnych bloków. System działa poprawnie po osiągnięciu większości, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo wraz z liczbą górników. Stosowany konsensus nazywa się Proof of Authority.
• Organizator – Tworzy zdarzenia głosowania w blockchain z pełną specyfikacją dla użytkowników z ich organizacji. Wyznacz także emitentów.
• Wystawca – zapewnia dostęp do systemu użytkownikom końcowym (studentom, profesorom, pracownikom akademickim itp.). W tym celu użytkownicy muszą osobiście odwiedzić Wydawcę, aby wygenerować identyfikator cyfrowy. Identyfikator cyfrowy jest ważny po zapisaniu w blockchain.
• Użytkownicy / Wyborcy – po uzyskaniu dostępu do systemu (identyfikator cyfrowy) mogą brać udział w wydarzeniach związanych z głosowaniem w oparciu o prawo do głosowania jednorazowego (klucz zdarzenia).

ENG
Peers of the system:

• AdminSys – Highest node in the system i.e. university authority. Appoints miners and organizers. May create voting events on its own account.
• Miners – Approved peers whose role is to sign correct blocks. System works properly when majority is achieved, thus security increases with number of miners. Applied consensus is called Proof of Authority.
• Organizer – Creates voting events on the blockchain with full specification for users from their organizations. Also appoint Issuers.
• Issuer – Creates access to the system for the end users (students, professors, academic staff etc.). To do that users have to visit Issuer in person to generate digital ID. Digital ID is valid after being written to blockchain.
• Users/Voters – After gaining access to the system (digital ID) they may take part in voting events based on their one-use right to vote (event-key).

8. Wartość

PL
Aplikacja iVoting University tworzy wartość, która z pewnością rozwiązuje najczęstsze problemy demokratyczne. Angażuje grupy akademickie, które wcześniej nie były słyszane, w sposób anonimowy, bezpieczny i publicznie kontrolowany.

ENG
iVoting University creates value by addressing most common democratic issues. It encourages academic groups which were unheard before in anonymous, secure and publicly auditable manner.

9. Distribution

PL
Początkowo rozwiązanie – aplikacja – adresowane jest do publicznych uczelni w Warszawie, ale łatwość rozwoju pozwala na wprowadzenie go we wszystkich większych miastach w Polsce i za granicą z niewielkimi zmianami.

ENG
Originally, solution is addressed to public universities in Warsaw, but the ease of development allows to introduce it to all major cities in Poland
and abroad with minor changes.

Carbonet.pl Sp. z o.o.

Cieszyńska st. 365, 43-300 Bielsko-Biała
biuro@carbonet.pl • tel. +48 575 112 126
www.ivoting.pl FB /iVotingPL

Pobierz całą infografikę

Leave a Reply