Skip to main content

Regulamin korzystania z usług
Agencji Brandingowej LOGARYTM™

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i jednocześnie Wykonawcą usług jest:

Agencja Brandingowa LOGARYTM Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zapłocie Duże 53
NIP: 5472226613 • KRS: 0000917777 • REGON: 389750395
e-mail: biuro@logarytm.com.pl

zwana dalej Agencją.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji z wyszczególnieniem:

• Obsługi zapytań ofertowych,
• Dokonywania kalkulacji,
• Zasady przyjmowania zleceń,
• Płatności,
• Przenoszenia na nabywcę autorskich praw majątkowych,

1.3. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad, które są w nim zawarte, oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.
1.4. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ zastrzega sobie prawo do publikacji zaprojektowanych i wykonanych przez siebie prac w celach marketingowych na swojej stronie internetowej www.logarytm.com.pl oraz mediach społecznościowych bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

2. Prawa autorskie

2.1. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ oświadcza, że do momentu przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektów graficznych wykonanych przez Agencję na rzecz Zamawiającego, projekty graficzne są własnością Agencji i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie i udostępnianie osobom trzecim, a także wykorzystywanie materiałów wykonanych przez Agencję bez uiszczenia za nie opłaty jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektów graficznych odbywa się zgodnie z art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymaga odrębnych ustaleń.

3. Kalkulacje

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego przez Zleceniodawcę.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług oraz produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
3.3. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
3.4. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasu pracy potrzebnego do jego wykonania.
3.5. Ceny podane w kalkulacji są cenami netto. Do wszystkich należy doliczyć podatek VAT (23%)
3.6. Kalkulacja jest ważna miesiąc od daty jej przesłania przez Agencję do Zleceniodawcy.

4. Zasady przyjmowania zleceń

4.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez drogę mailową – biuro@logarytm.com.pl z uwzględnieniem dokładnej specyfikacji zamówienia.
4.2. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany, aby w przeciągu 3 dni przesłać Zleceniodawcy kalkulację, o której mowa w pkt. 3. Kalkulacje.
4.3. Po akceptacji wyceny do zamówienia wystawiana jest faktura proforma. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 30% wartości zamówienia.
4.4. Nieuiszczenie przez Zleceniodawcę przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje, że Agencja nie przystąpi do realizacji zamówienia.
4.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania drogą mailową materiałów i treści niezbędnych do poprawnego wykonania zamówienia – logotypów (w formie możliwej do edycji, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai, .png), tekstów, haseł reklamowych, map, danych firmy, zdjęć oraz wszystkich innych informacji koniecznych do realizacji projektu.
4.6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania kompletu materiałów drogą elektroniczną na adres biuro@logarytm.com.pl w czytelnej i spójnej formie. Teksty nadesłane przez Zleceniodawcę powinny być możliwe do edycji i formatowania.
4.7. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ nie ponosi odpowiedzialności za błędy, treści, obrazy i zdjęcia nadesłane w materiałach przez Zleceniodawcę i niską jakość materiałów takich jak logotypy, zdjęcia, mapy, grafiki, obrazy, etc.
4.8. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
4.9. W przypadku braku wytycznych od Zleceniodawcy lub też braku zamysłu projekt zostanie wykonany według uznania Agencji.
4.10. Przy każdym projekcie Zleceniodawca ma prawo do 3 drobnych, bezpłatnych poprawek, które uwzględniają zmianę kolorów, fontów lub zdjęć. Każda kolejna poprawka to koszt 15% kwoty całego projektu.
4.11. Zmiana zamysłu projektu, grafiki, czyli całkowite odejście od zaakceptowanej wcześniej koncepcji jest równoznaczna z rozpoczęciem nowego projektu.
4.12. Kolory wyświetlane na monitorze w stosunku do tych drukowanych mogą się różnić. Wynika to wprost z szerszych możliwości reprezentacji kolorów poprzez wyświetlacze (RGB), w stosunku do tych pochodzących z druku (CMYK) Więcej >>

5. Outsourcing usług graficznych

5.1. Zamówienia na wybrane pakiety przyjmowane są poprzez drogę mailową – na adres biuro@logarytm.com.pl.
5.2. Pełna oferta usług outsourcingowych dostępna jest pod adresem Oferta | Agencja Brandingowa LOGARYTM™
5.3. Projektowanie grafik użytkowych nie obejmuje zadań z oferty związanej z brandingiem (tj. logo, księga znaku, identyfikacja wizualna, brand hero, tworzenie opakowań, naming).
5.4. Nie zrealizowane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc.
5.5. Powierzone zadanie projektowe nie obejmują kosztów druku, wysyłki, prac programistycznych (dot. tworzenia stron www)
5.6. Istnieje możliwość podpisania umowy krótszej niż prezentowane w ofercie 6 miesięcy. W takim przypadku koszt godziny pracy wynosi +20,00 zł netto do każdego z wybranych pakietów.
5.7. Istnieje możliwość podpisania umowy dłuższej współpracy. Od umów na min. 12 miesięcy koszt godziny pracy wynosi -20,00 zł netto do każdego z wybranych pakietów.

6. Nanoszenie poprawek do projektów

6.1. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu projektu w terminie maksymalnie 3 dni od daty przesłania projektu.
6.2. W przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Zleceniodawcę w terminie do 3 dni od przedstawienia projektu, projekt uznaje się za zaakceptowany.
6.3. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag do projektu Agencja zobowiązuje się do naniesienia zmian lub poprawek w przeciągu 3 dni od zgłoszenia uwag do projektu.
6.4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która powinna być spójna, czytelna i możliwie chronologiczna do projektu. Lista powinna zostać przesłana drogą mailową na adres mailowy biuro@logarytm.com.pl.
6.5. Jeśli lista poprawek nadesłana przez Zleceniodawcę jest nieczytelna, chaotyczna, przesyłana w wielu mailach, rozłożona na kilka części lub nadsyłane poprawki są ze sobą sprzeczne lub niezrozumiałe, to naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy, jeśli taki będzie wymagany.
6.6. Klient ma prawo do przesłania jednej listy poprawek. Każda kolejna lista z poprawkami jest dodatkowo płatna, o czym mowa w pkt. 4 pkt. 4.10.
6.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu oraz za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zleceniodawcę.
6.8. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta następuje proces jego fizycznego wykonania, jeśli taki jest charakter tego zlecenia. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie zostaną uwzględnione.

7. Zakres odpowiedzialności

7.1. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych od Agencji: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych, niesprzyjających warunków pogodowych (w przypadku montażu) oraz innych zdarzeń losowych.
7.2. W razie wystąpienia w/w okoliczności Agencja Brandingowa LOGARYTM™ zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Zleceniodawcę.
7.3. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel AgencjI Brandingowej LOGARYTM™ zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści
nieodpowiednie (tj. zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich).
7.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję,
– wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję,
– wydruk prac zaakceptowanych przez Zleceniodawcę, a zawierających błędy techniczne lub treściowe np. literówki i błędy interpunkcyjne,
– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne,
– opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji,
– opóźnienia w terminie realizacji wynikające z opóźnienia dostarczenia poprawnych danych i materiałów od Zleceniodawcy.
7.5. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z używania reklamy do innych celów niż przewidziane w przeznaczeniu, oraz za szkody wynikłe z działań wandalizmu lub innych nagłych, nieprzywidzianych wypadków czy katastrof naturalnych.
7.6. Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji plików przekazanych do Agencji Brandingowej LOGARYTM™. Agencja nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
7.10. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas stosowania niewłaściwej konserwacji i przechowywania materiałów reklamowych

8. Postanowienia i uwagi końcowe

8.1. Złożenie zamówienia w Agencji Brandingowej LOGARYTM™ oznacza pełną świadomość i akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
8.3. Agencja Brandingowa LOGARYTM™ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.logarytm.com.pl.

Regulamin z dnia: 14.11.2022r.